1123(2)

Vase

6" h

1910

2021

$180

eBay

Gallery