1814(7)

Vase

7" h

1921

2024

$125

eBay

Gallery