1814(8)

Vase

7" h

1920

2024

$144

eBay

Gallery