1824(11)

Vase

6" h

1917

2024

$140

eBay

Gallery