1890(10)

Vase

8" h

1929

2023

$65

eBay

Gallery