1902(3)

Vase

5.25" h

1930

2021

$85

eBay

Gallery