1904(2)

Vase

6" h

1919

2021

$84

eBay

Gallery