1905(2)

Vase

8" h

1921

2022

$242

eBay

Gallery