1907(4)

Vase

5" h

1914

2021

$149

eBay

Gallery