1918(14)

Vase

9" h

1927

2024

$125

eBay

Gallery