192(2)

Vase

9,75" h

1904

2021

$281

eBay

Gallery