1926(8)

Vase

6-1/4" h x 3-1/8" dia

1912

2023

$54

eBay

Base Chip

Gallery