2109(3)

Vase

5" h

1918

2023

$100

eBay

Gallery