2122(5)

Vase

4 1/2” h

1947

2021

$28

eBay

Gallery