2122(8)

Vase

4.5" h

1928

2021

$98

eBay

Gallery