2125(8)

Vase

6" h

1924

2024

$113

eBay

Gallery