2126(4)

Vase

8-1/2" h

1915

2022

$148

eBay

Chipped

Gallery