2135(15)

Greek Key Vase

5-3/4" h x 2-3/4" dia

1927

2022

$64

eBay

Gallery