2135(16)

Greek Key Vase

6" h x 2-1/2" dia

1928

2022

$52

eBay

Gallery