2135(31)

Greek Key Vase

5-1/4" h

1918

2024

$100

eBay

Gallery