2135(24)

Greek Key Vase

6" h

1919

2023

$130

eBay

Gallery