2135(29)

Greek Key Vase

6" h x 2-1/2" dia

1929

2024

$175

eBay

Gallery