2135(8)

Greek Key Vase

5 7/8" h x 2 3/4" dia

1925

2021

$135

eBay

Gallery