2139(26)

Vase

5" h

1926

2024

$45

eBay

Gallery