2140(2)

Vase

6" h

1919

2024

$120

eBay

Gallery