2141(5)

Vase

6.5" h

1927

2021

$60

eBay

Gallery