2283

Vase

5 3/8"

1938

2021

$69

eBay

Gallery