2284(17)

Vase

5" h

1926

2023

$85

eBay

Gallery