2284(2)

Vase

5" h

1924

2021

$198

eBay

Gallery