2302(3)

Vase

8" h

1928

2023

$67

eBay

Gallery