2305(2)

Vase

9" h

1919

2022

$115

eBay

Gallery