2312(2)

Vase

7" h

1927

2022

$67

eBay

Gallery