2319(5)

Vase

7" h

1920

2023

$75

eBay

Gallery