2324(6)

Vase

8" h

1922

2024

$125

eBay

Gallery