2326(6)

Vase

6" h

1922

2024

$208

eBay

Gallery