2331(4)

Vase

8" h

1925

2023

$175

eBay

Gallery