2373(3)

Vase

7" h

1924

2024

$100

eBay

Gallery