2378(2)

Vase

7" h

1929

2021

$189

eBay

Gallery