2380(13)

Vase

7” h

1926

2023

$119

eBay

Base Chip

Gallery