2380(9)

Daisy Vase

6-1/4" h

1932

2022

$104

eBay

Gallery