2390(3)

Vase

6" h

1921

2024

$75

eBay

Gallery