2392(3)

Vase

9" h

1929

2023

$228

eBay

Gallery