2392(4)

Vase

9" h

1922

2023

$224

eBay

Gallery