2394(2)

Vase

9" h

1928

2021

$144

eBay

Gallery