2400(5)

Vase

6" h

1921

2023

$119

eBay

Gallery