2402(7)

Vase

7" h

1917

2024

$25

eBay

Gallery