2410(2)

Vase

8" h

1922

2023

$125

eBay

Gallery