2425(3)

Vase

7" h

1927

2023

$100

eBay

Gallery