2431

Vase

9 1/2" h

1922

2021

$128

eBay

Gallery