2435(6)

Vase

7" h

1920

2024

$130

eBay

Gallery